Házirend

A HÁZIREND CÉLJA

A házirendben foglaltak a szállást igénybevevő valamennyi lakóra kötelezőek, mert az együttélés zavartalanságát, az anyagi értékek megóvását, az intézmény működési rendjét, a szállón élők szabadságát és alkalmazkodását biztosítják.


1. A szállóról való napi eltávozás és visszatérés rendje

A szállóra 24 óra után csak előzetes bejelentés után lehet bejönni.


2. A szállóról való hosszabb eltávozás és visszatérés rendje

A szállóról való hosszabb eltávozást és annak időtartamát be kell jelenteni a hajléktalan szálló szociális munkásánál.

A nem bejelentett, 72 órát meghaladó távollét a szállóról történő kizárást vonhatja maga után.


3. A hajléktalan szállón lakók egymásközti viselkedésének szabályai

A szálló lakói alkoholt, narkotikumokat nem fogyaszthatnak, és a szállóra alkoholt, kábítószert nem hozhatnak be. Ha ezeket a tilalmat megszegik, a szálló felelős vezetői minden esetben kezdeményezhetik a lakó felelősségre vonását, esetlegesen szállóról való eltávolítását.

A lakó köteles azt a szobát és ágyat elfoglalni, amelyet számára a hajléktalan szálló szociális munkása kijelölt.

A szállóra csak a legszükségesebb személyes holmik hozhatók be - ruhanemű, személyes higiéniához szükséges tárgyak, tisztasági – és tisztítószerek, konyhai eszközök. Szükség esetén az itt tartózkodás ideje alatt a személyes tárgyak raktározási lehetősége biztosított.

Szúró-, vágó- vagy lőfegyvert illetve bármilyen emberre veszélyes tárgyat az intézménybe behozni tilos.

A hajléktalan szálló lakója viselkedésével a nyugalmat nem zavarhatja, minden esetben köteles lakótársai személyi jogait tiszteletben tartani.

A lakó köteles az őt érintő változásokról (munkahely, telefonszám, hozzátartozó elérhetősége, stb.) a szálló dolgozóit tájékoztatni.

A nők és a férfiak egymás szobáiban nem tartózkodhatnak. Az intézmény területén a lakók közötti intim együttlét nem megengedett.A szobákban szórakoztató elektronikai készülék csak a szoba lakóinak egyetértésével használható.

A szobákban szórakoztató elektronikai készülék csak a szoba lakóinak egyetértésével használható.

A szállón lévő felszerelési tárgyak megőrzéséért, a közös berendezési tárgyak épségéért anyagi felelősséggel tartoznak a hajléktalan szálló lakói.  Az épületben található berendezések nem rendeltetésszerű használata, károkozás vagy rongálás esetén, amennyiben a személyes felelősség tisztázása nem lehetséges, a szállóvezető határozhat úgy, hogy az intézmény lakói kollektívan kötelesek megtéríteni az előidézett kárt. A lakó jelentési kötelezettséggel bír, amennyiben károkozást ill. bármely berendezés nem rendeltetésszerű használatát tapasztalja.

A lakószobák tisztántartásáért a lakók felelnek, és a közösségi helyiségek takarítását a hétvégi és ünnepnapokon is a szálló lakói végzik a megjelölt időpontokban. A hajléktalan szálló lakóinak az összes helyiségben a rendet és a tisztaságot a leggondosabban meg kell őrizni.

Főzésre, élelmiszer - tárolásra a kijelölt helyeken kerülhet sor. Az étel elkészítése, elfogyasztása szigorúan csak az étkezőben történhet, a szobákban tilos. Az élelmiszereket névvel ellátva lefedve vagy csomagolva a hűtőben illetve konyhai szekrényben kötelesek tárolni, ügyelve a szavatossági idő figyelembe vételére.

Dohányozni az erre kijelölt helyen lehet. A kijelölt dohányzóhely a szálló bejáratától 5 méterre az udvaron található. Ennek betartatásáért felelős személy az intézményvezető.

Az átadott személyes értéktárgyak tárolása és őrzése a hajléktalan szálló szociális munkatársának felelőssége. Az átvételről és kiadásról minden esetben elismervény készül. Készpénz megőrzése az intézmény pénzügyi szabályzatában foglaltaknak megfelelően történik.


4. A hajléktalan szállón lakók hozzátartozókkal, látogatókkal tartott kapcsolatának szabályai

A hajléktalan szállón lakókat meglátogatott személyek az alábbi látogatási rend szerint tartózkodhatnak a szállón:
• hétköznap 15-20 óráig
• munkaszüneti napokon 08-20 óráig
• ittas látogató nem léphet a szálló területére.
• a látogatók csak a közösségi helységekben tartózkodhatnak, a szobákba nem léphetnek be.
Járvány esetén a látogatás szünetel.

A kapu nyitásáról (04 órakor) és zárásáról (24 órakor) az éjszakai portás gondoskodik.


5. Panasztételi jog

Az intézményvezető 15 napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az intézményvezető határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslattal.
A lakók jogérvényesítésük elősegítése érdekben a Komárom –Esztergom megyei ellátottjogi képviselőhöz is fordulhatnak. A képviselő elérhetőségéről a lakók a faliújságon tájékozódhatnak.

6. Tisztálkodó szerekkel, ruházattal, textíliával való ellátás, valamint az utóbbiak tisztításának rendje

Minden szállólakó beköltözéskor takarót, párnát, ágyneműt és igény szerint tisztálkodáshoz szükséges textíliát kap.

Az ágyneműk cseréje kéthetente történik.

A lakók havonta egy db szappant és egy tekercs WC papírt kapnak.


7. Az alapfeladatokat meghaladó szolgáltatások rendje

Az egészségi állapotuk miatt gyógykezelésben, gondozásban részesülők számára a gyógyszerosztás időpontja hétköznapokon 7–8 óráig, 12 órakor illetve 18-19 óráig, hétvégén 18-19 óráig. Az ezen időpontoktól való eltérés csak a szálló orvosának engedélyével történhet.

A lakók a számukra előírt gyógyszereket kötelesek a nővérnek átadni, azokat maguknál csak az egészségügyi dolgozók engedélyével tarthatják.
A gazdasági kontroll betartása az egyénenkénti megállapodások figyelembe vételével minden szálló lakónak kötelessége és egyben saját érdeke is.
Nem ingyenes közösségi programok, szolgáltatások esetén a lakók anyagi hozzájárulását kérhetik a dolgozók.

8. A szállón való tartózkodás feltételei

• egészségügyi állapotnak megfelelő gyógykezelés és gondozás vállalása
• takarékosság
• házirend betartása
• a szálló dolgozóival történő együttműködés

9. Az intézményi jogviszony megszűnése

- Az intézményi jogviszony megszűnik:
A.) Az intézmény jogutód nélküli megszűnésével.
B.) A jogosult halálával.
C.) A megjelölt időtartam lejártával, kivéve, ha az elhelyezés időtartamát meghosszabbítják.
D.) A megállapodás felmondásával:

A megállapodást felmondhatja az ellátott, illetve törvényes képviselője indokolás nélkül, illetve  a fenntartó vagy az általa megbízott személy. A megállapodás felmondása írásban történik.
• Ha az ellátott másik intézményben történő elhelyezése indokolt vagy további intézményi elhelyezése nem indokolt.
• A lakó jogosultsága megszűnik.
• Ha a lakó a házirendet súlyosan megsérti:
A házirend súlyos megsértése esetén a szállólakó elsőként szóbeli figyelmeztetésben, utána írásbeli figyelmeztetésben, majd írásbeli fegyelmiben részesül. Ezt követően a házirend ismételt súlyos megsértése a lakó szállóról történő kizárását vonja maga után. Az intézményi jogviszony megszüntetésére 15 napos felmondási idő figyelembevételével kerülhet sor, azonban indokolt esetben a szállóvezető azonnali hatállyal megszüntetheti az intézményi jogviszonyt.
• Ha a lakó, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy térítésidíj-fizetési kötelezettségének nem tesz eleget.
- Az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a térítésidíj-fizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, ha hat hónapon át folyamatosan térítésidíj-tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
- Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy vagyoni, jövedelmi viszonyai olyan mértékben megváltoztak, hogy a személyi térítési díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségnek nem tud eleget tenni, köteles az intézményvezetőnél rendkívüli jövedelemvizsgálat lefolytatását kezdeményezni. Az intézményvezető a jövedelemvizsgálatot lefolytatja, és a személyi térítési díjat a jövedelemvizsgálat eredményének megfelelően állapítja meg.
- Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy nem kéri a jövedelemvizsgálat lefolytatását, úgy kell tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
- Ha három hónapon át térítésidíj-tartozás áll fenn, az ellátottat, a törvényes képviselőt vagy a térítési díjat megfizető személyt írásban tájékoztatni kell a felmondás lehetőségéről, annak kezdő időpontjáról, valamint a fentiekről.

Az intézmény vezetője az intézményi jogviszony megszűntetésekor írásban értesíti a jogosultat, illetve a törvényes képviselőjét:
- a megszűntetés tényéről;
- személyes használati tárgyak és megőrzésre átvett értékek, vagyontárgyak átvételének határidejéről, feltételeiről (amennyiben a személyes használati tárgyakat a jogosult nem veszi át tíz napon belül, úgy további igényt nem támaszthat, azokat a szálló vezetője szétoszthatja a lakók között illetve megsemmisítésükről gondoskodhat);
- az esedékes, illetve a hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségéről;

10. Az egyéni és a közösségi vallásgyakorlásra vonatkozó szabályok

A szálló minden lakója szabadon gyakorolhatja vallását. Erre külön helységet az intézmény nem tud biztosítani, de mindenki a felekezetének megfelelő templomot korlátozás nélkül bármikor látogathatja.

Vissza az életbe!